Privacy statement

Indian Summer festival (hierna: het evenement) wordt georganiseerd door Indian Summer Festival B.V., gevestigd en kantoorhoudend in (1101DL) Amsterdam, aan de ArenA Boulevard 61-75 en ingeschreven onder KvK nummer 34245011.
Indian Summer Festival respecteert de privacy van haar klanten en van alle bezoekers van de website indiansummerfestival.nl (hierna: de website) en/of het evenement (hierna gezamenlijk: de bezoekers). Indian Summer Festival draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens voorschrijft.

Toepasselijkheid 
In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door Indian Summer Festival en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van bezoekers van de website en/of het evenement.
Dit privacy statement is niet van toepassing op de websites van andere derden waarnaar Indian Summer Festival op indiansummerfestival.nl en in haar mailings een hyperlink aanbiedt. Bezoek voor het privacybeleid van deze derden de betreffende websites.

Welke persoonsgegevens gebruikt Indian Summer Festival?
Bij de aanschaf van tickets voor het evenement kan de bezoeker (al dan niet door de betreffende (voor)verkooporganisatie) om persoonsgegevens, zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummer, worden gevraagd, welke gegevens Indian Summer Festival dan van de (voor)verkooporganisatie verkrijgt.
Daarnaast kan Indian Summer Festival persoonsgegevens van bezoekers, zoals bijvoorbeeld naam, (e-mail)adres en telefoonnummer gebruiken, die zij rechtstreeks van bezoekers verkrijgt in verband met bij Indian Summer Festival geplaatste bestellingen via de website.
Ook kunnen door Indian Summer Festival surfgegevens (waaronder IP-adres, datum en tijd van bezoek aan de website) worden verkregen van bezoekers van de website.
Om een ten behoeve van het evenement van Indian Summer Festival verkregen betaalinstrument, zoals een polsbandje of betaalpas waarmee tijdens het evenement kan worden betaald voor consumpties, te kunnen laten registreren, zal de bezoeker worden gevraagd een e-mailadres en wachtwoord op te geven. Om het openstaande bedrag van het tegoed dat door de bezoeker op een geregistreerd betaalinstrument werd gestort in geval van verlies of diefstal aan de bezoeker terug te kunnen storten, zal de bezoeker worden gevraagd om opgave van gegevens als naam, e-mail, bankrekeningnummer en telefoonnummer van de bezoeker en is inzage in een geldig legitimatiebewijs van de bezoeker nodig.

Waar worden je persoonsgegevens voor gebruikt?
Indian Summer Festival gebruikt de gegevens in eerste instantie om de overeenkomsten met bezoekers zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne administratie.
Meer specifiek kan Indian Summer Festival persoonsgegevens verzamelen en gebruiken:

ten behoeve van het versturen van de bij Indian Summer Festival gekochte tickets of producten aan de juiste persoon;
om een door de bezoeker bij Indian Summer Festival aangeschaft betaalinstrument, uitsluitend indien de bezoeker daarvoor kiest, aan de bezoeker te kunnen koppelen om het betaalinstrument in geval van verlies of diefstal te kunnen blokkeren;
om (eventueel) resterend tegoed op een door de bezoeker van Indian Summer Festival verkregen betaalinstrument, uitsluitend indien de bezoeker daarvoor kiest, in geval van verlies of diefstal aan de bezoeker te kunnen restitueren en in dit verband veiligheidsmaatregelen te kunnen treffen en fraude zoveel mogelijk te voorkomen;
om bezoekers, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, te (laten) informeren over wijzigingen met betrekking tot tickets en/of over door de organisatie achter Indian Summer Festival georganiseerde concerten en evenementen;
ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten; en/of
voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.
Indian Summer Festival zal niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker gegevens aan derden verstrekken, tenzij zij dit noodzakelijk is om de overeenkomst met de bezoeker uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld voor het verzenden van tickets, of het verbeteren van de diensten en producten, of tenzij zij hiertoe wettelijk verplicht is.
Indian Summer Festival verstuurt nieuwsbrieven per e-mail. Onderaan elke nieuwsbrief die je van Indian Summer Festival ontvangt, heb je de mogelijkheid om je daarvoor af te melden. Als je je afmeldt, zul je geen nieuwsbrieven met informatie meer ontvangen.
Eventuele backups van de opgeslagen gegevens die gemaakt worden door Indian Summer Festival ten behoeve van het optimaal functioneren van de systemen, worden uitsluitend gebruikt voor het herstellen van de systemen bij een storing.

Surfgegevens en klikgedrag
Surfgegevens die Indian Summer Festival verzamelt kunnen worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van de website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden door (voor zover mogelijk) geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics.

Cookies en Google Analytics 
Indian Summer Festival behoudt zich het recht voor om, net als de meeste websites, informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies” om het navigeren in de website te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de website bekeken wordt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op de computer op te slaan. Via de instellingen van de webbrowser kunnen cookies worden uitgezet.
Indian Summer Festival maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt deze informatie, inclusief IP adres, aan Google verstrekt.
Via de website worden ook cookies geplaatst van Google in het kader van de dienst Google Analytics. Indian Summer Festival heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen informatie doet.

Sociale netwerken
Op de website staan knoppen die zijn gekoppeld aan sociale netwerken zoals Twitter, Instagram, Youtube en Facebook Via de knoppen kunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. De betreffende sociale netwerken zijn verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden gebruikt. Hiervoor zijn privacyverklaringen van de betreffende sociale netwerken van toepassing.

Bewaartermijn
Indian Summer Festival bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Inzage en correctie 
Bezoekers kunnen Indian Summer Festival via het e-mailadres info@indiansummerfestival.nl schriftelijk verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van diens (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele correcties worden verwerkt. De bezoeker dient er voor te zorgen dat Indian Summer Festival over de juiste persoonsgegevens beschikt.

Wijzigingen
Indian Summer Festival behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De bezoekers worden geadviseerd om met regelmaat het privacybeleid te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal Indian Summer Festival de bezoekers hiervan duidelijk op de hoogte brengen.
Indien je na het lezen van dit privacy statement toch nog vragen en/of opmerkingen hebt, laat het ons dan weten via info@indiansummerfestival.nl.